PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS


PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS


I. Sąvokos

1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.idejukrautuvele.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra IĮ

„Idėjų krautuvėlė“, individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 588506, buveinės adresas Kaminkelio g. 19,

LT-02192 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@idejukrautuvele.lt.

2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs Prekių interneto parduotuvėje

https://idejukrautuvele.lt/.

3. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

4. Idejukrautuvele.lt – internetinė parduotuvė, internetiniu adresu www.idejukrautuvele.lt

5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra

žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas,

vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio

pobūdžio požymiai.

6. Grąžinimo forma - nustatyto pavyzdžio forma, kurią užpildžius galima pasinaudoti Prekių atsisakymo teise.

7. Prekė - visa tai, kuo prekiaujama elektroninėje parduotuvėje idejukrautuvele.lt. Atskirai Taisyklėse

vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

8. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises,

įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių

grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų

rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis idejukrautuvele.lt.

II. Bendrosios nuostatos

10. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei

pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su IDĖJŲ KRATUVĖLĖ pirkimo taisyklėmis ir su jomis

sutinku"), yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei

pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių

atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

11. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų

nustatytus reikalavimus.

12. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes idejukrautuvele.lt internetinėje

parduotuvėje.

13. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui.

Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog

pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

14. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su

konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta

tvarka.

15. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais

atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats

Pirkėjas.

III. Privatumo politika

16. IĮ “Idėjų krautuvėlė“, vykdydama elektroninę Prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų

teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais,

nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

17. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

IV. Prekės

18. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad

Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali

garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali

nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

19. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.

20. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos

Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis

(skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.


21. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as)

Prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti" ir kai Pardavėjas susisiekęs su

Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo

patvirtinimą.

22. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma

internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

V. Pirkėjo teisės

23. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius,

netikslius savo Asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@idejukrautuvele.lt. Tokiu atveju Pardavėjas

nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

24. Pirkėjas teise atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė

nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir liko originalioje

pakuotėje.

25. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės Prekę iš IDĖJŲ KRAUTUVĖLĖ internetinės parduotuvės, turi teisę: 1)

reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti Pardavėjo nemokamai pakeisti

netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4)

vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

VI. Pirkėjo įsipareigojimai

26. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

27. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti

Pardavėją.

28. Pirkėjas, naudodamasis idejukrautuvele.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų

sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

VII. Pardavėjo teisės

29. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią

pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint Prekių krepšelį.

30. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo

įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis

internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

31. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės

veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

32. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs

apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už Prekes.

33. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias

akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada

vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti

akcijas.

34. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti

pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas

apmokėjimą.

VIII. Pardavėjo įsipareigojimai

35. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui

galimybę naudotis internetinės parduotuvės https://idejukrautuvele.lt/ teikiamomis paslaugomis.

36. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo

nurodytus Asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.

38. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti

analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo

savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika)

dienų.

39. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų

nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

IX. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

40. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.


41. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai Prekės kaina

pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių

priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo

informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta

tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

42. Pirkėjas atsiskaito už Prekes vienu iš šių būdų:

43. Atliekant bankinį pavedimą.

44. IDEJUKRAUTUVELE dovanų kuponu.

45. Pirkėjas, atsiskaitydamas bankiniu pavedimu, įsipareigoja už Prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam

sumokėjus bus formuojamas užsakymas.

46. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti Prekių užsakymo sutartį.

47. PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių

kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini

pateikti duomenys.

XI. Prekių pristatymas

48. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama

Prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo Prekių atsiėmimo punkte.

XII. Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:

49. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių

pristatymo vietą.

50. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos

nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui

pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

51. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

52. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

53. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per x darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo,

kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę

nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.

54. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.

55. Pardavėjas pateikia Prekes Pirkėjui vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai

yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas

informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių

pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas

įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.

56. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės

Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių

aplinkybių.

57. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir

Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos

perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų,

kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų

(tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė

pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra

netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

XIII. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

58. Kiekvienos idejukrautuvele.lt parduodamos Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės

esančiame Prekės aprašyme.

59. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais

parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių.

60. Pardavėjas visoms Prekės suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip Prekės aprašyme.

61. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija,

numatyta atitinkamų teisės aktų.

62. Pardavėjas teikia Prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar

gamintojo atstovo.

 

XIV. Prekių grąžinimas ir keitimas

63. Idejukrautuvele.lt įsigytos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos

22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.


64. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurių Prekinė pakuotė (išvaizda) yra pakitusi.

65. Pardavėjas suteikia garantinį aptarnavimą visam savo parduodamos produkcijos asortimentui, remdamasis LR

ir ES galiojančiais garantinio aptarnavimo įstatymais.

66. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti Prekes, kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai

raštu informavęs Pardavėją.

67. Norėdamas grąžinti kokybišką Prekę(-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el. paštu) bei

užpildyti Prekių gražinimo formą, kurią galima rasti idejukrautuvele.lt skiltyje „Grąžinimo forma“. Jei

Pirkėjas, įsigydamas prekę, pasinaudojo galimybe atsiimti IDĖJŲ KRATUVĖLĖ fizinėje parduotuvėje,

jis gali pats pristatyti grąžinamą prekę į tą pačią parduotuvę, tos parduotuvės darbo valandomis.

68. Garantiniu galiojimo laikotarpiu pastebėjęs Prekės(-ių) broką, Pirkėjas praneša apie tai raštu arba el. paštu

Pardavėjui per 3 kalendorines dienas nuo Prekių trūkumo pastebėjimo.

69. Nekokybiškas ar brokuotas Prekes Pardavėjas įsipareigoja taisyti arba keisti naujomis. Pardavėjas kartu

Prekėmis įsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekių naudojimosi instrukcijas, jei tokias privalo perduoti pagal

Prekių specifikaciją, arba pateikti nuorodą, kur Pirkėjas gali susipažinti su Prekės instrukcijomis, bei Pirkėjo

pageidavimu Pardavėjas atlieka negarantinės įrangos remontą. Gedimų diagnostikos fiksuotas ir nekintantis

įkainis – 10 EUR + PVM, galutinė kaina priklauso nuo remonto sudėtingumo.

70. Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.

71. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes šių Taisyklių 58 punkte

numatytais atvejais, taip pat, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/ arba pažeistos etiketės, nuplėšta

apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.

72. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė

Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose

nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat,

jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių

kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

73. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

XV. Atsakomybė

74. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių

Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo

patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

75. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

76. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei IĮ „Idėjų

krautuvėlė“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės

naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

77. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas,

neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,

nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

78. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų

tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri,

nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

XVI. Apsikeitimas informacija

79. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

80. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo

priemonėmis.

81. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.

 

XVII. Baigiamosios nuostatos

82. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

83. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

84. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai

sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.

85. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių,

trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

86. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir idejukrautuvele.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo

rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl idejukrautuvele.lt įsigytos Prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis

asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius,

el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo

formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.